BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Съобщение от “Местна инициативна група Девин-Смолян“

Във връзка с  изпълнението на договор № РД50-93/24.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. на сдружение “Местна инициативна група Девин – Смолян“ и изпълнението на дейност по подготовка на стратегия за ВОМР и провеждане на обществено обсъждане на разработваната стратегия за ВОМР следва провеждане на две информационни конференции, съответно в гр. Девин на 19 септември 2023г. и в гр. Смолян на 20 септември 2023 г.

Местната инициативна група е инструмент за реализиране на Стратегия за местно развитие чрез подхода ВОМР/Водено от общностите местно развитие/ и политики за местно развитие с финансиране от различни финансови фондове. Създадената такава на територията на община Девин и община Смолян „Местна инициативна група Девин – Смолян“ разполага с много добър социален потенциал за действие и висока заинтересованост от страна на публичния, частния и нестопанския сектор.

Сред целите, които си поставя МИГ Девин – Смолян, е развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес, развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес. Сдружението ще работи също и за развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие и развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер.

Най-важната дейност, която предстои пред МИГ Девин – Смолян, е кандидатстване за финансиране и последващо изпълнение на Стратегия за местно развитие за територията на община Девин и община Смолян на стойност над 9 млн.лева, която ще допринесе за местно развитие със средства от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони,Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ и Програма „Околната среда“.

За допълнителна информация:
Георги Савев – координатор на проекта
тел.: 0899 883325
e-mail: migds@mail.bg

Сдружение„Местна инициативна група Девин – Смолян“
4800 гр. Девин, ул. „Орфей“ № 1

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!